Dải núi giáp ranh vùng Sở Việt,
Hoàng Mao đường trạm, nhận Phân Mao.
Hành Sơn ranh giới, trời không định,
Nhạn Trạch lông chim, đất giục treo.
Trưng Trắc lưỡi gươm khơi động phủ,
Uý Đà mọt quế rớt hang sâu.
Tây nam gió thổi tan oi bức,
Chưa hẳn Hùng Bi vạn nhận cao.

tửu tận tình do tại