Trời mưa đắc ý nhất đàn âu,
Vô cánh lượn bay chẳng đỗ đâu.
“Nước trí” đầm đìa, nhưng thoả chí,
“Bến mê” phải lội, cũng không sầu.
Hanh thông quẻ Khảm, xem phong cảnh,
Bói được quẻ Khôn, chẳng phải mưu.
“Gặp gỡ’ là nhờ thiên tử phúc!
Thuỷ thần hộ vệ vượt sông sâu.

tửu tận tình do tại