Cỗ xe chủ khách, gió biên thuỳ,
Nhớ bạn đồng du những chuyến đi.
Mây sớm, núi xa, chia cảm hứng,
Mưa đêm, thuyền cách, sẻ sầu bi.
Bạn như ruột thịt, non kề biển,
Ta trải hồ sông, thu tiếp hè.
Sớm ngại chia tay cùng dứt áo.
Năm năm cánh nhạn chuyển thư về.