30/05/2024 23:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Đức đài phú biệt bạn tống Tần Dung đài tư mã

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 28/12/2022 00:03

 

Phiên âm

Tái phong xuy ủng bắc nam chu,
Hồi thủ quy tra ức hữu du.
Viễn lãnh hiểu vân tề mịch hứng,
Cách chu dạ vũ cộng văn sầu.
Luân giao nhai giác như huynh đệ,
Tác khách quan hà duyệt hạ thu.
Phả nại kim triêu phân duệ hậu,
Niên niên tân nhạn đáng thư bưu.

Dịch nghĩa

Gió biên thuỳ thổi vào xe chủ, khách,
Thuyền đi sứ trở về, nhớ bạn lữ du.
Những khi núi xa, mây sớm, cùng tìm thi hứng,
Đêm mưa cách thuyền vẫn chung lắng nỗi sầu.
Nơi góc bể kết giao như anh em,
Sống trên đất khách qua mấy mùa mưa nắng.
Sáng nay không nỡ dứt áo chia tay,
Rồi đây tháng năm, cánh nhạn sẽ chuyển thư tín.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Cỗ xe chủ khách, gió biên thuỳ,
Nhớ bạn đồng du những chuyến đi.
Mây sớm, núi xa, chia cảm hứng,
Mưa đêm, thuyền cách, sẻ sầu bi.
Bạn như ruột thịt, non kề biển,
Ta trải hồ sông, thu tiếp hè.
Sớm ngại chia tay cùng dứt áo.
Năm năm cánh nhạn chuyển thư về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Chiêu Đức đài phú biệt bạn tống Tần Dung đài tư mã