Nuốt tro đeo ống thật quang vinh
Thuyền đến Ngô Châu rực ánh minh
Quạt vẽ ung dung lầu Ngũ Phượng
Canh lan ngán ngẩm tục Tam Kinh
Công quyền dư sức treo hình hổ
Cây cỏ trôi sông trước Nguyệt Đình
Lòng thẹn chưa làm điều có ích
Âu vàng ấm áp đẹp thanh danh