Đi từ đế khuyết đến thiên nhai,
Chín vạn bằng trình khoái vượt bay.
Khắp chốn xa xuôi làn gió mát,
Trên đường giong ruổi bóng xuân chầy.
Nhân tâm thiên ý nào ai biết,
Lịch số âu ca sẵn có đay.
Chúa thánh yêu dân như trứng mén,
Lựa chi lo lắng phải nhăn mày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.