14/06/2024 09:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ Giao Châu tác
使交州作

Tác giả: Lý Cảnh Sơn - 李景山

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2018 21:28

 

Nguyên tác

來從日下到天涯,
九萬扶搖快一飛。
率土皇風初浩浩,
去程春日正遲遲。
人心天意誰能問,
曆數謳歌自有歸。
明代保民如赤子,
不須憂國重顰眉。

Phiên âm

Lai tòng nhật hạ đáo thiên nhai,
Cửu vạn phù dao khoái nhất phi.
Suất thổ hoàng phong sơ hạo hạo,
Khứ trình xuân nhật chính trì trì.
Nhân tâm thiên ý thuỳ năng vấn,
Lịch sổ âu ca tự hữu quy.
Minh đại bảo dân như xích tử,
Bất tu ưu quốc trùng tần my.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Đi từ đế khuyết đến thiên nhai,
Chín vạn bằng trình khoái vượt bay.
Khắp chốn xa xuôi làn gió mát,
Trên đường giong ruổi bóng xuân chầy.
Nhân tâm thiên ý nào ai biết,
Lịch số âu ca sẵn có đay.
Chúa thánh yêu dân như trứng mén,
Lựa chi lo lắng phải nhăn mày.
Bài thơ này làm trong thời gian tác giả sang sứ nước ta dưới thời Trần, được chép trong An Nam chí lược. Tiêu đề do ở đây tạm đặt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cảnh Sơn » Sứ Giao Châu tác