Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/10/2018 22:10 bởi Vanachi
Vương Bàn 王磐 tự Văn Bính 文昺, hiệu Lộc Am 鹿菴, thuỵ Văn Trung 文忠, người Vĩnh Niên (nay thuộc Hà Bắc, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Chính Đại thứ 4 nhà Kim, nhậm Quy Đức phủ lục sự phán quan. Nhà Kim mất, ông tới Sơn Đông dạy học. Sang nhà Nguyên, ông giữ các chức Trung thư tỉnh sự, Hàn lâm trực học sĩ, Hàn lâm thừa chỉ, Thái thường thiếu khanh, tới hơn 80 tuổi về hưu ở Đông Bình. Tác phẩm có Lộc Am tập 鹿庵集.