Lưu Cơ 劉基 (1311-1375) tự Bá Ôn 伯溫, người cuối đời Nguyên đầu đời Minh ở huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, tinh thông kinh sử thiện trường thi văn, ông còn rất giỏi thiên văn, binh pháp giúp Minh Thái Tổ bình phục Trung Nguyên thống nhất thiên hạ.