Liễu Giang Bắc chưa mọc mầm,
Giang Nam sông biếc khắp vùng nở hoa.
Dân bắc muốn xuống làm nhà,
Vì Giang Nam đẹp thái hoà hiền lương.

tửu tận tình do tại