Trời rét ngoài thành cơn bấc nổi,
Trên thành lính đứng buốt rơi tai.
Tướng quân trướng ngọc áo chồn ấm,
Chén rượu tay cầm ngắm tuyết bay.