Bến Đào Diệp nước xuân đầy,
Thành cao oanh hót trong cây một vùng.
Trung nguyên bao lệ anh hùng,
Xuống Giang Nam để tiễn tình biệt ly.

tửu tận tình do tại