Đại Đê gái đẹp như hoa,
Đại Đê trai chẳng tài ba, chậm chầy.
Gái đông làm vợ trai tây,
Gái chuyên bán rượu trai hay chèo thuyền.
Xuân đi thu tới niên niên,
Sống ca, chết khóc lưu truyền từ xưa.
Về đây anh đã thấy chưa,
Gái Tương Dương được gả về Kinh Châu.
Khua chuông đánh trổng mổ trâu,
Thuyền hoa đi mất biết đâu ngày về.
Lệ hồng xuôi nước sông quê...

tửu tận tình do tại