Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cố Anh (1 bài)
- Cố Đức Huy (3 bài)
- Lưu Cơ (19 bài)
- Nạp Tân (1 bài)
- Trần Cơ (2 bài)
Tạo ngày 23/01/2018 15:57 bởi tôn tiền tử
Tống Liêm 宋濂 (1310-1381) tự Cảnh Liêm 景濂, hiệu Tiềm Khê 潛溪, Huyền chân tử 玄真子, thuỵ Văn Hiến 文憲, người
Phố Giang, Chiết Giang, là một nhà chính trị, văn học, sử học thời Minh sơ, từng làm trong Hàn lâm viện, sau do liên luỵ tới án của Hồ Duy Dung 胡惟庸, bị Minh Thái Tổ biếm và qua đời ở đất Thục.