Lênh đênh trôi giạt tóc hai màu,
Lại ngóng về tây ngâm gió đau.
Chướng Man mưa ảo mười năm mộng,
Kế rồng mưu báo một đời trao.
Sao rơi núi bắc rằng trời thấp,
Nước nhập Tần Hoài ấy biển sâu.
Không phải thuyền thu đi đêm suốt,
Áo cầm mua rượu dắt lên cao.

tửu tận tình do tại