Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
Tạo ngày 09/08/2014 22:59 bởi tôn tiền tử
Trần Cơ 陳基 (1314-1370) tự Kính Sơ 敬初, người Lâm Hải, Tô Châu, theo Trương Sĩ Thành khởi binh ở Nam Châu chống lại nhà Nguyên, giữ chức quân sự phủ Thái uý, viết nhiều thư, hịch nổi tiếng, sau được Chu Nguyên Chương mời về làm việc trong Sử quán. Tác phẩm có "Di Bạch trai cảo" 夷白斋稿 35 quyển.