Nước sông trong thật trong
Cỏ sông tiếp trường đình
Ai ca bài “Thuỷ điệu”
Âm thừa vút trời xanh
Người hát không biết khổ?
Kẻ nghe động tâm tình
Khách xa nhà cảm xúc
Trong gương tóc bạc sinh

tửu tận tình do tại