Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Cơ (2 bài)
- Trần Cao (1 bài)
- Quách Ngọc (1 bài)
- Lưu Cơ (19 bài)
- Đới Lương (2 bài)
Tạo ngày 05/12/2018 19:58 bởi tôn tiền tử
Bối Quỳnh 貝瓊 (1314-1348) là thi nhân đời Minh, ban đầu có tê Khuyết 闕, tự Đình Cư 廷臣, Đình Thần 廷琚, Trọng Cư 仲琚, Đình Trân 廷珍, hiệu Thanh Giang 清江, người Sùng Đức (nay là Đồng Hương, Chiết Giang). Cuối Nguyên là du khách ở Chiết Giang, Trương Sĩ Thành chiếm Ngô, nhiều lần đến mời nhưng không đến. Năm đầu Hồng Vũ theo trưng dụng sửa Nguyên sử, sau đó nhận chức Quốc tử trợ giáo. Năm hơn 20 tuổi theo Dương Hùng Trinh học thơ, song phong cách thơ ông rất bình dị. Tác phẩm có Thanh Giang tập.