Người thích rượu tửu tiên tự đặt
Tuỳ tỉnh say chia bậc thánh hiền
Tháng ba hoa nở khắp miền
Sông trong ngày trọn trên thuyền lênh đênh
Bên Lý Quyên một bên Trương Hảo
Giây côn kê đàn dạo phượng loan
Hết nhà mua rượu chẳng cần
Vợ già chớ ngại rượu tiền nhẵn tay
Mặt trời lặn đàng tây, đông mọc
Vào làm sao sương bạc trong gương
Bồng Lai đường có đến không
Tổ Long đã nát ba tầng suối âm
Ngày ba vạn say mèm cái đã
Lầu rượu ngồi đống bã cao vồng
Cầm Bắc Đẩu múc biển Đông
Trăng tà gối vế giấc nồng lầu cao

tửu tận tình do tại