Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đới Lương (2 bài)
- Trần Cơ (2 bài)
- Bối Quỳnh (1 bài)
- Trần Cao (1 bài)
- Lưu Cơ (19 bài)
Tạo ngày 05/12/2018 09:39 bởi tôn tiền tử
Quách Ngọc 郭鈺 (1316-?) là thi nhân đời Nguyên, tự Ngạn Chương 彦章, hiệu Tĩnh Tư 靜思, người Cát Thuỷ (nay thuộc Giang Tây). Cuối Nguyên binh loạn rối ren, ông không ra làm quan. Đến đời Minh, vời ra với chức mậu tài, ông cáo ốm không ra. Tác phẩm có Tĩnh Tư tập.