Thành quận quanh co khe nước bọc,
Tiếng xe hoà với tiếng ve kêu.
Gió tây thổi giục người lên ngựa,
Nắng hắt đầy sông đỏ lá chiều.