Kim Lăng là đất đế vương,
Tần Hoài hướng bắc chảy nương bên thành.
Thời hoa nguyệt cũ buồn tênh,
Gái Giang Nam hát ca rành bắc phương.

tửu tận tình do tại