Nam đô đất đẹp Tiền Đường,
Lụa là khắp lối toả hương mây vờn.
Khác chi gió tuyết Yên sơn,
Lời đau hồn nát bởi hờn Hồ Tây.

tửu tận tình do tại