帝堯廟

太虛一點大觀之,
天地無功萬物資。
在日茅茨猶不剪,
後身香火更何為。
一中心法開群帝,
千古崇祠對九疑。
曾向許由讓天下,
聖人名實有誰知。

 

Đế Nghiêu miếu

Thái hư nhất điểm đại quan chi,
Thiên địa vô công vạn vật ti (tư).
Tại nhật mao tì do bất tiễn,
Hậu thân hương hoả cánh hà vi.
Nhất trung tâm pháp khai quần đế,
Thiên cổ sùng từ đối Cửu Nghi.
Tằng hướng Hứa Do nhượng thiên hạ,
Thánh nhân danh thực hữu thuỳ tri.

 

Dịch nghĩa

Một điểm trong thái hư xem ra rất lớn
Trời đất vô công, muôn vật được nhờ
Lúc sống, ở nhà lợp cỏ tranh còn không cắt
Chết rồi hương khói để làm chi?
Tâm pháp “giữ đạo trung” mở lối cho các vua chúa đời sau
Ngôi đền cao nghìn thuở đối mặt núi Cửu Nghi
Từng muốn nhường thiên hạ cho Hứa Do
Danh và Thực của bậc thánh nhân có ai biết


Đế Nghiêu: Vị vua thời cổ. Sau truyền ngôi cho vua Thuấn 舜.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Một điểm Thái hư mà thật lớn
Thấm nhuần muôn vật lẽ vô vi
Mái tranh sống trước không chăm cắt
Hương khói chết rồi cúng bái chi?
Tâm pháp “nhất trung” truyền hậu thế
Đền cao nghìn thuở đối non Nghi
Muốn nhường thiên hạ cho ông Hứa
Danh, Thực nào ai có biết gì?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thái hư một điểm thế mà to
Trời đất vô công, vạn vật nhờ
Tranh cỏ lúc còn không xén bớt
Khói hương khi chết tựa bằng thừa
“Nhất trung” đạo giữ khuôn vương nghiệp
“Chín ngọn” đền in tạc dấu xưa
Thiên hạ muốn nhường cho Hứa Sĩ
Thực - danh ai đã biết tường chưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hư không một điểm thật mênh mông
Muôn vật nhờ trời đất hoá công
Khi sống lợp tranh còn chẳng cắt
Chết rồi hương hoả có cần không?
Cửu Nghi thiên cổ nhìn cao miếu
Các đế một lòng giữ đạo trung
Từng với Hứa Do, thiên hạ nhượng
Thánh nhân "danh thực" ai hay cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái hư một điểm thật ra to,
Trời đất vô công, muôn vật nhờ.
Nhà lá sinh tiền không muốn cắt,
Khói hương chết xuống ích gì cho?
“Đạo trung” tâm pháp truyền mai hậu,
Nghìn thuở đền cao đối Cửu Nghi.
Từng được Hứa Do nhường thiên hạ,
Thánh nhân danh, thực ai hay gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời