Sớm mai cờ xí vượt non trùng
Mây ráng dàn ra trước mắt trông
Núi xếp nghe truyền hòn Mẫu Tử
Khe vòng khó nhận nước tây đông
Bảy châu tầm mắt không đâu phẳng
Muôn dặm chòm râu có gió rung
Đào khoét từ bao? Đâu chuyển tới?
Muốn nhờ Khoa Phụ hỏi Ngu Công

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)