Đi gấp muốn ăn, ăn rất khó,
Đêm ngày rong ruổi chẳng lơi chân.
Nửa đêm chưa đến mời xơi cháo,
Báo tối chuông reo mới được ăn.
Thư thả chỉ khi vui yến tiệc,
Vội vàng riêng hợp bữa cơm canh.
Ở vào quẻ “Súc” không ăn nữa,
Chung đỉnh công hầu chắc hẳn thành.

tửu tận tình do tại