Sứ từ góc biển dong thuyền,
Gió đưa buồm vải đến miền Ba Châu.
Mộ Tương quân núi sông lưu,
Con thuyền Phạm Lãi biết đâu mà tìm.
Đầm Vân Mộng ghé cánh chim,
Lầu Nhạc đương lúc triều đêm cá nhìn.
Nhạc Hàm Trì tiếng diệu huyền,
Dư âm còn vẳng tới triền Sở Khâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.