Con tạo cầm cân lắm bất bình,
Tắc Thiên con cháu chủ Đường kinh.
“Hoạ dâm, phúc thiện” thường điên đảo,
Báo ứng cơ mầu cũng chẳng linh.
“Bạch hổ Xuân Thu” cần hiểu ngược,
“Tử dương Cương mục” mới phân minh.
Chết rồi yêu nữ còn vương bụi,
Khử giặc cuồng dâm chớ niệm tình.


26/3/2020