Đi núi thâu đêm chẳng nghỉ chân,
Nghỉ chân, phu báo cũng rất gần.
Trăng ngàn ẩn hiện buồn không ngắm,
Gió núi nhặt khoan chán chả cần.
Được dắt, hiểm nguy không nghĩ ngợi,
Thích rong, lo lắng chẳng phân vân.
Bìa rừng bỗng thấy vầng dương loá,
Ước cảnh đường xa ngắn lại dần.


26/3/2020