周郎墓

燒盡曹家百萬兵,
丈夫差得慰平生。
同年交誼聯孫策,
一世知音得孔明。
瓦礫吳宮荒帝業,
荊蓁古墓上雄名。
二喬香骨藏何所,
眼見銅臺半已傾。

 

Chu Lang mộ

Thiêu tận Tào gia bách vạn binh,
Trượng phu sai đắc uý bình sinh.
Đồng niên giao nghị liên Tôn Sách,
Nhất thế tri âm đắc Khổng Minh.
Ngoã lịch Ngô cung hoang đế nghiệp,
Kinh trăn cổ mộ thượng hùng danh.
Nhị Kiều hương cốt tàng hà sở,
Nhãn kiến Đồng đài bán dĩ khuynh.

 

Dịch nghĩa

Đốt sạch trăm vạn quân họ Tào
Trượng phu cũng đủ thoả chí bình sinh
Đồng niên anh em bạn rể cùng Tôn Sách
Một đời tri âm có được Khổng Minh
Cung Ngô thành ngói gạch vụn, nghiệp đế tan hoang
Ngôi mộ cổ gai góc mọc đầy, nức tiếng anh hùng
Hương cốt hai Kiều vùi lấp nơi đâu
Mắt thấy đài Đồng Tước một nửa đã nghiêng đổ


Chu Lang tức Chu Du 周瑜, tự Công Cẩn 公瑾, làm đô đốc quân Đông Ngô 東吳. Lúc mới 24 tuổi đã làm tướng, người ta gọi là Chu Lang. Chu Du đánh bại Tào Tháo 曹操 ở trận Xích Bích 赤壁.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đốt sạch quân Tào trăm vạn binh
Trượng phu đủ thỏa chí bình sinh
Đồng niên bạn rể cùng Tôn Sách
Một thuở tri âm có Khổng Minh
Ngói vụn cung Ngô tàn nghiệp đế
Gai tràn mộ cổ nức hùng danh
Hai Kiều hương cốt vùi đâu mất
Mắt thấy Đồng đài đã nửa nghiêng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thiêu sạch quân Tào trăm vạn binh
Trượng phu hẳn thỏa chí bình sinh
Đồng niên kết nghĩa cùng Tôn Sách
Thân được tri âm với Khổng Minh
Gạch đổ cung Ngô tan nghiệp đế
Gai tràn mộ cổ rạng hùng danh
Hai Kiều hương cốt chôn đâu nhỉ
Nghiêng ngửa đài xưa thấy não nùng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quét sạch quân Tào trăm vạn binh,
Trượng phu cũng thoả chí bình sinh.
Anh em bạn rể cùng Tôn Sách,
May gặp một đời được Khổng Minh.
Ngói vụn cung Ngô tan nghiệp đế,
Gai đầy mộ cổ nức danh vinh.
Hai Kiều hương cốt còn đâu thấy,
Đồng Tước còn nhưng nghiêng ngửa mình.

12.00
Trả lời