23/10/2021 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu Lang mộ
周郎墓

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 02:20

 

Nguyên tác

燒盡曹家百萬兵,
丈夫差得慰平生。
同年交誼聯孫策,
一世知音得孔明。
瓦礫吳宮荒帝業,
荊蓁古墓上雄名。
二喬香骨藏何所,
眼見銅臺半已傾。

Phiên âm

Thiêu tận Tào gia[1] bách vạn binh,
Trượng phu sai đắc uý bình sinh.
Đồng niên giao nghị liên Tôn Sách[2],
Nhất thế tri âm đắc Khổng Minh[3].
Ngoã lịch Ngô cung hoang đế nghiệp,
Kinh trăn cổ mộ thượng hùng danh.
Nhị Kiều[4] hương cốt tàng hà sở,
Nhãn kiến Đồng đài[5] bán dĩ khuynh.

Dịch nghĩa

Đốt sạch trăm vạn quân họ Tào
Trượng phu cũng đủ thoả chí bình sinh
Đồng niên anh em bạn rể cùng Tôn Sách
Một đời tri âm có được Khổng Minh
Cung Ngô thành ngói gạch vụn, nghiệp đế tan hoang
Ngôi mộ cổ gai góc mọc đầy, nức tiếng anh hùng
Hương cốt hai Kiều vùi lấp nơi đâu
Mắt thấy đài Đồng Tước một nửa đã nghiêng đổ

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đốt sạch quân Tào trăm vạn binh
Trượng phu đủ thỏa chí bình sinh
Đồng niên bạn rể cùng Tôn Sách
Một thuở tri âm có Khổng Minh
Ngói vụn cung Ngô tàn nghiệp đế
Gai tràn mộ cổ nức hùng danh
Hai Kiều hương cốt vùi đâu mất
Mắt thấy Đồng đài đã nửa nghiêng
Chu Lang tức Chu Du 周瑜, tự Công Cẩn 公瑾, làm đô đốc quân Đông Ngô 東吳. Lúc mới 24 tuổi đã làm tướng, người ta gọi là Chu Lang. Chu Du đánh bại Tào Tháo 曹操 ở trận Xích Bích 赤壁.

[1] Chu Du 周瑜 liên kết với Khổng Minh 孔明, dùng hoả công đốt sạch 80 vạn quân Tào Tháo ở trận Xích Bích, trên sông Trường Giang.
[2] Cùng tuổi, vừa là anh em rể với Chu Du.
[3] Quân sư của Lưu Bị 劉備.
[4] Chỉ hai chị em Đại Kiều (vợ Tôn Sách) và Tiểu Kiều (vợ Chu Du).
[5] Tức đài Đồng Tước 銅雀 do Tào Tháo dựng ở bến sông Chương (Xem bài Đồng Tước đài).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Chu Lang mộ