Hai chữ quân thân gánh nặng quằn,
Song nghì cố quốc dạ khôn ngăn.
Dời chân ải Bắc đường muôn dặm,
Ngửa mặt trời Nam cửa chín lần.
Dắng khúc Ly câu thêm thắc mắc,
Ngâm thơ Tứ mẫu lại thôn chân.
Lạ người lạ cảnh mà rằng vậy,
Miễn báo nhà vàng mỗ chút phân.


Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008