Bình phong tám bức mở dăng dăng,
Chữ cắm “Kình thiên” viết đặm măng.
Kịt da trời, soa một hạt,
Xây mặt đất, ngọc ngàn tầng.
Chen mây thấp thoáng đình nong gió,
Lẩn biếc so le gác hẹn trăng.
Phong cảnh này xem âu đệ nhất,
So trong cõi ấy có đâu bằng.


Núi Độc Tú ở trong thành Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Đây là một trong tám cảnh đẹp ở Quế Lâm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]