Xưa nay anh hào trọng xuất xử,
Lấy chốn nước non làm sở cứ.
Vàng bạc, buồn thay! dẫn thế tình,
Chỉ nơi tiềm ẩn có cao danh.