Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Nguyễn Thự (54 bài)
- Phan Huy Ích (131 bài)
- Lê Quýnh (12 bài)
- Đoàn Nguyễn Tuấn (54 bài)
- Đặng Đức Siêu (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/07/2019 11:03 bởi hongha83
Vũ Huy Tấn 武輝晉 (1749-1800) tự Tự Chiêu 敘昭, hiệu Nhất Thuỷ 一水, Đạm Trai 澹齋, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, trấn Hải Dương. Ông là con Vũ Huy Đĩnh, tiến sĩ triều Lê. Năm 1788, Vũ Huy Tấn đỗ đầu kỳ thi Hương, được bổ làm Thị nội văn chức. Lúc nhà Lê đổ, nhà Tây Sơn lên, Vũ Huy Tấn về quê ở ẩn một thời gian, sau đó nhận lời mời của Tây Sơn, giữ chức Hàn lâm đãi chế, được phong tước bá và được cử làm phó sứ sang giao thiệp với nhà Thanh (Trung Quốc) năm Kỷ Dậu (1789). Đi sứ về, Vũ Huy Tấn được phong Thị lang Bộ Công. Năm 1790, ông lại tham gia sứ bộ do Phan Huy Ích, Ngô Văn Sở dẫn đầu sang Trung Quốc lần nữa. Lúc trở về được phong tước Hạo Trạch hầu, thăng Thượng thư Bộ Công. Dưới triều Cảnh Thịnh, ông được đặc cách thăng lên hàng Thượng trụ quốc, Thị trung đãi chiếu Thượng thư. Vũ Huy Tấn thọ 52 tuổi. Tác phẩm có Hoa nguyên tuỳ bộ tập 華原隨步集.

 

Tuyển tập chung