Quán khách quẩn quanh cả tháng trường
Lên chùa chống gậy thú nào hơn
Níu người núi lượn quanh co lớp
Hiếu khách hoa tươi rực rỡ đường
Hứng cảnh thơ trào câu chữ hiện
Buồn lòng rượu uống nỗi sầu vương
Đăm đăm nhìn chốn làn mây bạc
Mong khoẻ cánh về lại cố hương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)