Tạo ngày 26/08/2005 16:03 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 17/04/2007 04:18 bởi Vanachi
Cao Bá Quát 高伯适 (1809?-1855) tự Mẫn Hiên 敏軒, hiệu Chu Thần 周臣, sinh tại Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, mất giữa trận tiền Quốc Oai trong cuộc khởi nghĩa chống triều đình thời Tự Đức. Tự Đức tru di ba họ Cao Bá Quát, thu hồi tiêu huỷ văn chương ông. Nhưng ông được lòng dân bảo vệ: một rừng truyền thuyết ca ngợi tài thơ, lòng dũng cảm, trí thông minh và tinh thần thương dân yêu nước của ông. Tác phẩm của ông còn được lưu đến nay là 1353 bài thơ, 21 bài văn xuôi, một số bài ca trù và khá nhiều câu đối.
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
(Mười năm giao thiệp tìm gươm báu
Một đời chỉ cúi trước hoa mai)
Đôi câu đối ấy đã thâu tóm khá đầy đủ hoài bão và phẩm chất Cao Bá Quát. Lúc trẻ Cao Bá Quát cũng như trăm nghìn sỹ tử khác mong học giỏi đỗ cao để giúp đời. Trong…

 

Thơ chữ Hán

 1. An Quán tảo xuân kỳ 1
  4
 2. An Quán tảo xuân kỳ 2
  4
 3. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
  5
 4. Bạc mộ
  7
 5. Bạc mộ tư gia
  6
 6. Bạc vãn tuý quy
  5
 7. Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
  5
 8. Ban Siêu đầu bút
  3
 9. Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận
  3
 10. Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
  3
 11. Bân phong đồ
  3
 12. Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài
  2
 13. Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho)
  4
 14. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)
  7
 15. Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác
  4
 16. Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung
  4
 17. Biệt Phạm lang trung
  3
 18. Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận
  3
 19. Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
  3
 20. Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du
  2
 21. Cái tử
  5
 22. Cảm phú
  5
 23. Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
  4
 24. Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân
  4
 25. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
  3
 26. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
  3
 27. Chí gia
  3
 28. Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận
  3
 29. Chiết hạm tinh trực thần
  3
 30. Chiêu Quân
  4
 31. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm
  2
 32. Chinh nhân phụ
  4
 33. Chính tại thuận dân tâm
  3
 34. Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
  3
 35. Chu hành nhập Hưng Yên
  3
 36. Chu trung đối nguyệt
  4
 37. Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
  4
 38. Chung dạ độc muộn
  3
 39. Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường
  3
 40. Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
  3
 41. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 1
  1
 42. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 2
  2
 43. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 3
  2
 44. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 4
  2
 45. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 5
  2
 46. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 6
  1
 47. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 7
  2
 48. Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
  3
 49. Cửu nhật chiêu khách
  4
 50. Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
  4
 51. Cửu toạ
  3
 52. Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên
  3
 53. Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
  5
 54. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường
  5
 55. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ
  4
 56. Dạ túc Triệu Châu kiều
  4
 57. Di đĩnh nhập Dũng Cảng
  4
 58. Di ngụ Diên Phúc tự
  4
 59. Di ngụ hí tác
  3
 60. Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
  3
 61. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1
  3
 62. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
  3
 63. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
  3
 64. Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề
  5
 65. Du Hội An phùng Vị thành ca giả
  4
 66. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
  5
 67. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
  5
 68. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
  6
 69. Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề
  5
 70. Du Quan thị viên cư khán cúc
  4
 71. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
  3
 72. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
  3
 73. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
  3
 74. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
  3
 75. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5
  5
 76. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
  3
 77. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
  4
 78. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8
  3
 79. Du Tây Hồ Trấn Quốc tự
  2
 80. Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm
  3
 81. Du vân
  5
 82. Dục Bàn Thạch kính
  4
 83. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
  5
 84. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi
  4
 85. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
  4
 86. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
  4
 87. Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân
  2
 88. Dương phụ hành
  11
 89. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
  4
 90. Đại hàn kỳ 1
  3
 91. Đại hàn kỳ 2
  3
 92. Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”
  3
 93. Đại vũ kỳ 1
  4
 94. Đại vũ kỳ 2
  4
 95. Đào hoa nguyên lý nhân gia
  3
 96. Đạo phùng ngã phu
  5
 97. Đào Xuyên mộ chử
  2
 98. Đáp Trần Ngộ Hiên
  4
 99. Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
  3
 100. Đắc gia thư, thị nhật tác
  4
 101. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác
  5
 102. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
  5
 103. Đăng Hải Vân quan
  3
 104. Đăng Hoành Sơn
  6
 105. Đăng Khán Sơn hữu hoài
  5
 106. Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm
  5
 107. Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
  3
 108. Đằng tiên ca
  3
 109. Đằng Vương các tự
  3
 110. Đặng xuân mộng quán
  2
 111. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
  3
 112. Để gia
  6
 113. Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
  3
 114. Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ
  3
 115. Đề sát viện Bùi công “Yên Đài anh ngữ” khúc hậu
  3
 116. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
  3
 117. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
  3
 118. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
  3
 119. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
  3
 120. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
  3
 121. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
  3
 122. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
  3
 123. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08
  2
 124. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09
  3
 125. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
  3
 126. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11
  3
 127. Đề Trấn Vũ miếu
  5
 128. Đề Trấn Vũ quán thạch bi
  3
 129. Đoan Công phế kiều
  2
 130. Đoan dương
  3
 131. Đoan ngọ
  3
 132. Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
  3
 133. Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi
  4
 134. Độ Chế giang
  3
 135. Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
  3
 136. Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
  3
 137. Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)
  5
 138. Độc dạ cảm hoài
  4
 139. Độc dạ khiển hoài
  7
 140. Độc dạ thư hoài
  3
 141. Độc thi
  3
 142. Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
  3
 143. Đối vũ kỳ 1
  8
 144. Đối vũ kỳ 2
  4
 145. Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
  3
 146. Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
  3
 147. Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
  3
 148. Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
  3
 149. Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
  6
 150. Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
  5
 151. Đông Pha Xích Bích du
  3
 152. Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
  4
 153. Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
  4
 154. Đồng tử mục đường lang
  4
 155. Đông Vũ ngâm
  3
 156. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
  3
 157. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
  3
 158. Giang điếm tuý miên
  3
 159. Giang thượng tình vân tạp vũ vân
  2
 160. Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
  2
 161. Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
  3
 162. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 01
  2
 163. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 02
  1
 164. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 03
  1
 165. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 04
  4
 166. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05
  2
 167. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06
  2
 168. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07
  2
 169. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08
  2
 170. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09
  2
 171. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10
  3
 172. Há Liêu Thành ngoại tức sự
  3
 173. Hàn dạ ngâm
  4
 174. Hàn dạ tức sự
  4
 175. Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
  3
 176. Hào thượng quan ngư
  3
 177. Hí tặng Phan sinh
  4
 178. Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận
  3
 179. Hiểu lũng quán phu
  5
 180. Hiểu nhập Quảng Trị giới
  1
 181. Hiểu quá Hương giang
  5
 182. Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du
  3
 183. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 01
  2
 184. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 02
  2
 185. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 03
  1
 186. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 04
  2
 187. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 05
  2
 188. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 06
  2
 189. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 07
  2
 190. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 08
  2
 191. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 09
  2
 192. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 10
  1
 193. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh kỳ 02
  5
 194. Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận
  3
 195. Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận
  2
 196. Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận
  2
 197. Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận
  3
 198. Hoạ Uy Viễn “Thất thập tự thọ”
  5
 199. Hoành Sơn quan
  4
 200. Hoành Sơn vọng hải ca
  4
 201. Hồng Mao hoả thuyền ca
  3
 202. Huyền Không động đắc không tự
  3
 203. Hương giang tạp vịnh
  3
 204. Hữu sở tư
  3
 205. Kê dưỡng áp
  3
 206. Khách lộ cảm hoài
  4
 207. Khách trung tảo khởi
  3
 208. Khốc tử
  3
 209. Khốc vong tỷ
  3
 210. Khúc đê dạ liệp
  2
 211. Khuê oán kỳ 1
  3
 212. Khuê oán kỳ 2
  3
 213. Khuê oán kỳ 3
  3
 214. Khuê oán kỳ 4
  4
 215. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức
  5
 216. Kim Khê dịch tức sự
  3
 217. Kim nhật hành
  3
 218. Kinh độc thư xứ
  3
 219. Ký cố nhân Tuy Hoà tri huyện Đỗ Tự Phủ
  1
 220. Ký hận cổ ý kỳ 1
  4
 221. Ký hận cổ ý kỳ 2
  4
 222. Ký hữu Phương Đình
  2
 223. Ký Lê Bảo Xuyên Trấn Tây quân thứ
  3
 224. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1
  3
 225. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2
  3
 226. Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch
  3
 227. Lạc hoa
  7
 228. Lạc Sơn lữ trung
  5
 229. Lam giang chu trung vọng Hồng Lĩnh
  3
 230. Lan vi quân tử
  3
 231. Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
  3
 232. Liễu Thăng thạch
  2
 233. Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần
  3
 234. Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân
  3
 235. Lưu biệt Hoàng Liên Phương
  3
 236. Lưu viện du nguyệt văn đắc tái phát Đà Nẵng, thị dạ đồng Vũ Hoài Phủ thống ẩm
  7
 237. Lý Mật trần tình biểu
  1
 238. Man phụ hành
  2
 239. Mộ kiều quy nữ
  6
 240. Mộ xuân quá Mã thị viên lâm
  1
 241. Mộng vong nữ
  3
 242. Ngẫu thành
  2
 243. Nghĩa Quảng phố tảo phát
  2
 244. Ngũ nguyệt thập nhị nhật quan huyện thí
  2
 245. Ngụ quán tức sự
  2
 246. Nguyệt trung vịnh mạt lỵ hoa
  2
 247. Nhàn vịnh
  2
 248. Nhĩ phố tảo hồng
  2
 249. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
  4
 250. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 2
  2
 251. Nhiệt thời tác
  2
 252. Ninh Bình đạo trung
  5
 253. Phạn xá cảm tác
  2
 254. Phế tỉnh
  3
 255. Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
  6
 256. Phục tặng Phương Đình
  1
 257. Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn
  4
 258. Quá Dục Thuý sơn
  9
 259. Quá Quảng Trị tỉnh
  3
 260. Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
  3
 261. Quá tướng quân mạo
  1
 262. Quan chẩn
  3
 263. Sa hành đoản ca
  7
 264. Sậu vũ
  1
 265. Sơ đầu
  7
 266. Sơn chi hiểu vịnh
  2
 267. Sơn cư tảo khởi
  2
 268. Sơn Tây thành yết Châu Phong công, thị dạ dữ Minh Trọng túc
  2
 269. Sơn thượng tiểu yết
  2
 270. Tài mai
  7
 271. Tàng Chân động, đắc chân tự
  1
 272. Tảo phát Liêu Cảng
  1
 273. Tạp hứng
  3
 274. Tạp thi kỳ 1
  1
 275. Tạp thi kỳ 2
  1
 276. Tạp thi kỳ 3
  1
 277. Tạp thi kỳ 4
  1
 278. Tạp thi kỳ 5
  1
 279. Tạp thi kỳ 6
  1
 280. Tặng Quế Sơn thiếu uý
  1
 281. Tân viên vũ hậu
  2
 282. Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên
  3
 283. Thanh Phong điếm đề bích
  1
 284. Thanh Trì phiếm chu nam hạ
  4
 285. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 1
  2
 286. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 2
  1
 287. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 3
  2
 288. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 4
  2
 289. Thập ngũ dạ đại phong
  4
 290. Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân
  2
 291. Thất sơn đạo trung
  1
 292. Thôn cư vãn cảnh
  3
 293. Thu dạ độc toạ tức sự
  3
 294. Thu dạ thư hoài di quán trung chư cố nhân
  2
 295. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 1
  1
 296. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 2
  1
 297. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 1
  2
 298. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 2
  1
 299. Thử mẫu phong sơ
  1
 300. Thứ vận Bùi Nhị
  1
 301. Thưởng cúc kỳ 01
  1
 302. Thưởng cúc kỳ 02
  2
 303. Thưởng cúc kỳ 03
  2
 304. Thưởng cúc kỳ 04
  2
 305. Thưởng cúc kỳ 05
  2
 306. Thưởng cúc kỳ 06
  1
 307. Thưởng cúc kỳ 07
  4
 308. Thưởng cúc kỳ 08
  1
 309. Thưởng cúc kỳ 09
  2
 310. Thưởng cúc kỳ 10
  2
 311. Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự
  3
 312. Tội định
  2
 313. Tống hữu nhân xuất tái
  1
 314. Trà giang thu nguyệt ca
  5
 315. Trào chiết tý Phật
  4
 316. Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi
  3
 317. Trệ vũ chung dạ cảm tác
  6
 318. Trùng quá Vạn Liễu đình
  1
 319. Túc sơn tự
  2
 320. Tự Nhiên châu
  2
 321. Tự quân chi xuất hĩ
  6
 322. Tức sự
  4
 323. Tương đáo cố hương
  4
 324. Tương vũ hý tác
  4
 325. Vãn du Sài Sơn vũ hậu đăng sơn đầu đề bích kỳ 1
  2
 326. Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đề bích kỳ 4
  3
 327. Vãn quy
  2
 328. Văn địch
  2
 329. Vấn hà mô
  4
 330. Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ
  4
 331. Viên cư trị vũ
  2
 332. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
  3
 333. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
  3
 334. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3
  3
 335. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4
  3
 336. Viên trung thảo
  4
 337. Viễn tụ minh hà
  2
 338. Vịnh cù dục
  5
 339. Vịnh Hạng Vũ đầu
  3
 340. Vịnh Hưng Đạo Vương
  2
 341. Vịnh Tản Viên sơn
  3
 342. Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
  4
 343. Vọng Giang đài, đắc đài tự
  4
 344. Vọng Hải đài, đắc đài tự
  4
 345. Vọng Phu thạch
  5
 346. Vô đề
  5
 347. Vũ hậu tẩu bút ký viên cư nhị hữu
  3
 348. Vũ Hoán Phủ tiên sinh diệc dĩ thị nhật bất phó hồ thượng chi ước hữu thi kiến thị triếp phục thứ vận
  1
 349. Vũ trung độ Linh giang
  2
 350. Vũ trung xuân thụ vạn nhân gia
  1
 351. Xuân dạ độc thư
  4
 352. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 01
  2
 353. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02
  2
 354. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03
  2
 355. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 04
  2
 356. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 05
  1
 357. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 06
  2
 358. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 07
  2
 359. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 08
  1
 360. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 09
  1
 361. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 10
  1
 362. Xuất tái
  3

Thơ chữ Nôm

Tuyển tập chung