Đường đi qua phủ Khai Phong,
Bên bờ đê liễu nhẹ dong xe lừa.
Lá vàng rụng xuống như mưa,
Bỗng dưng thấy ngọc gió lùa thê lương.
Mày ngài nhỏ mây nhạt vương,
Ánh hồ hồn phách quỷ đương tựu tề.
Gửi cánh nhạn bức thư quê,
Cậy mà mau chuyển giúp về Việt Nam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.