Gác mái chèo lan đã mấy tuần,
Mưa mai nắng lựu hãy lần lần.
Non Kinh chếch mếch treo trăng quế,
Cây Hán thày lay rước gió huân.
Cửa ngọc chín trùng đan một tấm,
Thư nhàn nửa bức bạc mười cân.
Năm ngàn dặm nữa đường còn diễn,
Lại dắng ca nhèo dậm nhịp chân.


Bài này tác giả làm khi đậu thuyền lại ở Hán Dương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]