28/11/2022 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài khi thuyền đậu lại

Tác giả: Nguyễn Tông Quai - 阮宗乖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/05/2020 00:39

 

Gác mái chèo lan đã mấy tuần,
Mưa mai nắng lựu[1] hãy lần lần.
Non Kinh[2] chếch mếch treo trăng quế,
Cây Hán[3] thày lay rước gió huân.
Cửa ngọc chín trùng đan một tấm[4],
Thư nhàn[5] nửa bức bạc mười cân.
Năm ngàn dặm nữa đường còn diễn[6],
Lại dắng ca nhèo dậm nhịp chân.
Bài này tác giả làm khi đậu thuyền lại ở Hán Dương.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Mưa xuân, nắng hè.
[2] Tức vùng Kinh Sở, nay thuộc Hồ Bắc.
[3] Tức Hán Dương, nay thuộc Vũ Hán (Hồ Bắc).
[4] Một tấm lòng son.
[5] Tức thư nhạn, đọc theo luật bằng trắc của thơ.
[6] Đài, xa (từ cổ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Quai » Cảm hoài khi thuyền đậu lại