Lưu trữ những bài thơ khuyết danh của Trung Quốc.

 

An Nam kinh đô bát cảnh - 安南京都八景

Cổ thi thập cửu thủ - 古詩十九首

Nhạc phủ - 樂府

Tạp thi thập cửu thủ - 雜詩十九首

Tuyển tập chung