Thành đông dài lại cao,
Quanh co nối liền nhau.
Gió lốc động đất nổi,
Thu sang cỏ úa màu.
Bốn mùa tuần hoàn mãi,
Thoáng chốc già tới mau.
“Thần phong” tâm sầu khổ,
“Tất suất” gấp gáp sao.
Tẩy sạch hết phiền não,
Câu nệ được gì đâu.

Yên Triệu nhiều giai nhân,
Người đẹp nhan như ngọc.
Trên mình khoác xiêm y,
Bên cửa, “Thanh thương khúc”.
Âm vọng sao bi ai,
Tiếng gấp, di cao trụ.
Dừng khúc, chỉnh cân đai,
Định đi còn do dự.
Ước làm đôi én bay,
Ngậm bùn cùng xây tổ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.