Rừng hương móc ngọc đẫm
Nhuỵ hoa gió vàng tấp
Sương nặng đêm dài suy cỏ cây
Ngàn âm đập lụa gấp

tửu tận tình do tại