Dưới Âm Sơn,
Sắc Lặc rộng,
Trời như chiếc lều,
Bốn nội phủ bóng.
Trời xanh xanh,
Nội mênh mang.
Gió thổi cỏ nghiêng bò dê tung tăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.