Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Diêu Nãi (1 bài)
- Ông Phương Cương (2 bài)
- Triệu Dực (4 bài)
- Tưởng Sĩ Thuyên (6 bài)
- Kỷ Quân (11 bài)
Tạo ngày 01/05/2019 14:43 bởi tôn tiền tử
Vương Văn Trị 王文治 (1730-1802) là thi nhân đời Thanh, tự Vũ Khanh 禹卿, hiệu Mộng Lâu 夢樓, người Đan Hồ, Giang Tô, hồi trẻ đã nổi tiếng văn chương và thư pháp. Ông đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 25, điện thí đệ tam danh, nhận chức Hàn lâm viện biên tu, quan đến chi phủ Lâm An, Vân Nam (nay là huyện Kiến Thuỷ, Vân Nam), từng đi sứ Lưu Cầu (Nhật Bản). Sau từ quan về làng, chủ giảng thư viện Trấn Giang, Hàng Châu, nổi tiếng thơ văn trên đời, cùng với Viên Mai, Triệu Dực, Tưởng Sĩ Thuyên được gọi là Tứ đại gia. Tác phẩm có Mộng Lâu thi tập.