Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Dực (4 bài)
- Vương Văn Trị (5 bài)
- Tưởng Sĩ Thuyên (6 bài)
- Diêu Nãi (5 bài)
- Kỷ Quân (11 bài)
Tạo ngày 14/12/2020 08:53 bởi tôn tiền tử
Vương Nguyên Huân 王元勛 (1728-1807) tự Đinh Châu 汀洲, có nơi chép là Tương Châu 湘洲, Thúc Hoa 叔華, hiệu Đông Minh 東溟, cuối đời hiệu Dịch Phố cư sĩ 易圃居士, người Gia Định, tỉnh Giang Tô, đậu tiến sĩ năm 1778 niên hiệu Càn Long, nhậm Giáo thụ phủ Từ Châu. Tác phẩm có Dịch Phố thi sao 易圃詩鈔, Tiều Ngọc sơn phòng từ cảo 樵玉山房詞稿.