Muốn theo quân nhắm hướng tây ra cửa,
Khí chạm mây cầm kiếm thủ ngang lưng.
Bầu máu nóng đầy người không nơi rưới,
Đã mười năm hâm mộ Tín Lăng Quân.

tửu tận tình do tại