Tưởng Sĩ Thuyên 蔣士銓 (1725-1784) tự Tâm Dư 心餘, Điều Sinh 苕生, hiệu Tàng Viên 藏園, Thanh Dung cư sĩ 清容居士, người Duyên Sơn (nay thuộc Giang Tây). Đỗ tiến sĩ năm 1757 dưới triều vua Càn Long, làm quan biên tu ở Hàn lâm viện, sau ông từ quan về dạy học. Tưởng Sĩ Thuyên là một trong ba nhà thơ lớn triều vua Càn Long mà dân gian thường gọi là Càn Long tam đại gia (hai người kia là Viên Mai và Triệu Dực). Thơ Tưởng Sĩ Thuyên bình dị không công phu như thơ Viên Mai, Triệu Dực. Ngoài thơ, Tưởng Sĩ Thuyên còn làm một số từ và tản văn.