Nhắm hướng tây ra quân theo lệnh chúa,
Khi trở về mùa hoa nở đúng kỳ.
Ngựa tướng quân rực lên như đào đỏ,
Màu liễu xanh cờ đô uý giống y.

tửu tận tình do tại