Hoa tuyết bay ải Ngọc Môn xuân hết,
Liễu xanh xanh thấp thoáng dáng thướt tha.
Cờ quân đi trong bóng lam của núi,
Mười vạn người về tấu khải hoàn ca.

tửu tận tình do tại